Công tác thí nghiệm cơ lý đất và vật liệu xây dựng nhằm đánh giá các chỉ tiêu cơ lý của đất trong công tác khảo sát địa chất công trình; kiểm tra chất lượng của các vật liệu, các cấu kiện xây dựng đầu vào trong công tác thi công xây dựng công trình.

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật – Xây dựng, LAS-XD 337 được đầu tư quy mô lớn, trang thiết bị thí nghiệm đầy đủ, xác định hầu hết các chỉ tiêu thí nghiệm của đất và vật liệu xây dựng theo các tiêu chuẩn TCVN, ASTM, BS, JIS…

Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của đất: Được thực hiện trong giai đoạn khảo sát địa chất công trình nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất phục vụ tính toán nền móng công trình.

Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng: Được thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng các công trinh như cầu, đường giao thông, đường sân bay, nhà dân dụng và công nghiệp, nhà cao tầng, bệnh viện…Các thí nghiệm này được tiến hành nhằm mục đích kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào để đạt được chất lượng xây dựng yêu cầu.